Ziekte & verlof

School, ouders en leerlingen hebben er belang bij schoolverzuim zoveel mogelijk te vermijden. Illegaal schoolverzuim moet zeker worden voorkomen. Daarom verzoeken wij u voor het afmelden van een leerling de volgende stappen in acht te nemen: Wanneer een leerling wegens ziekte verhinderd is de lessen bij te wonen, vragen wij u dit 's morgens tussen 08.00 en 08.45 uur telefonisch of via dit formulier 'absentie melden' door te geven. Als de leerling weer naar school gaat, moet de absentie schriftelijk worden bevestigd via de daartoe bestemde blauwe kaart. Deze bevestiging moet ondertekend bij de afdelingsassistent persoonlijk ingeleverd worden of in de brievenbus op de afdeling.

Als een leerling op school is, maar zich niet goed genoeg voelt om de rest van de lessen te volgen, moet hij/zij zich bij de afdelingsassistent afmelden. De afdelingsassistent neemt dan contact op met de ouders. De leerling krijgt een blauwe kaart mee. Wij vragen u deze kaart te ondertekenen en bij de afdelingsassistent te laten inleveren door uw kind, als uw kind weer beter is.

Wanneer een leerling om andere reden dan ziekte lessen moet verzuimen, verzoeken wij u eveneens om vooraf melding te doen via de afdelingsassistent. Wanneer u naar het algemene nummer belt hoort u een bandje waar u de keuze krijgt of u de receptie wilt spreken of uw kind ziek wilt melden. Kies dan nummer 2. Vervolgens komt u in een menu waarin u de afdeling van uw kind kan kiezen.

Denkt u bijvoorbeeld aan: tandartsbezoek, fysiotherapie, orthodontist e.d. Als de afspraak later op de dag valt (bijvoorbeeld om 13.00 uur) stellen wij telefonische melding nog steeds op prijs: het kan immers nog altijd om lestijd gaan. In alle gevallen van verzuim moet de leerling een door de ouders ondertekende blauwe kaart ter bevestiging inleveren. In geval van plotseling doktersbezoek moet worden gehandeld als bij ziekte.

Ziekte en ongevallen op school

Als een leerling op school ziek wordt of geblesseerd raakt, zal door de afdelingsassistent worden beslist hoe te handelen.

Op onze school is bedrijfshulpverlening (BHV) ingericht. Als eerste zal getracht worden om u telefonisch op de hoogte te stellen

Verlof buiten de schoolvakanties

In bijzondere gevallen (bij “rouw en trouw”) moet verlof worden aangevraagd. Wanneer vooraf bekend is dat een leerling op school niet aanwezig kan zijn, kunt u een email sturen naar de afdelingsassistent.

Absentie bij toetsen en dergelijke

Bij elke repetitie, schriftelijke overhoring, mondelinge overhoring, in te leveren werkstuk (wat maar voor een cijfer, mits van te voren aangekondigd) moeten de ouders of verzorgers, of bij meerderjarigheid de leerling zelf, voor aanvang van de toets de afdelingscoördinator per mail en/of telefonisch op de hoogte stellen. Bij ED-toetsen en praktische opdrachten (mavo 4, havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6) moet binnen 24 uur na het tijdstip van de ED-toets of praktische opdracht de reden van het verzuim bovendien schriftelijk worden bevestigd door middel van een handtekening op een formulier op school.
Als de leerling niet volgens deze procedure is afgemeld voor een toets kan de gemiste toets niet ingehaald worden. Er kan vervolgens het cijfer 1,0 ingevoerd worden.

Uitgebreide informatie over verlof en verzuim vindt u in de schoolgids!