Raad van Toezicht

De leden van de raad van toezicht (RvT) zijn:

·         dhr. E. (Egon) Berendsen, voorzitter

·         dhr. A.J.M. (Alphons) Muurlink, lid

·         mw. K. (Karin) van Broekhuizen, lid *

·         dhr. A.M.C. (Hans) Nooren, lid *

·         dhr. J.W. (Willem) Meijerman, lid

·         mw. E.M.J.Th. (Els) Weijers, lid **

Twee RvT leden (*) zijn tevens benoemd op bindende voordracht van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Eén RvT lid (**) is benoemd op bindende voordracht van de gehele Medezeggenschapsraad. Het bestuur en RvT van het Amstelveen College kunnen worden bereikt via het volgende postadres:

Bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs (OVO) Amstelveen/Raad van Toezicht OVO Amstelveen
t.a.v. dhr. H.A. (Hendrik Aries) Edeler
Sportlaan 27
1185 TB Amstelveen
020-303 999

Het Amstelveen College valt onder het bevoegd gezag van de stichting openbaar voortgezet onderwijs Amstelveen. Belangrijke stukken zoals statuut, reglement raad van toezicht, reglement financiële auditcommissie, zijn te raadplegen via de website en op het ouderportaal.
Agenda en verslagen van de raad vindt u in het Ouderportaal. De raad van toezicht is te bereiken via de ambtelijk secretaris met het adres hierboven.