Leerling Amstelveen College

school en thuis

met u in gesprek

Of het nu algemene informatie, cijfers of absentie betreft, het AC houdt u goed op de hoogte via ons informatieportaal . Dit portaal is bereikbaar via het internet. Daarnaast ontvangt u zes maal per jaar ons informatiebulletin “ContACt” in uw mailbus, onderhoudt u persoonlijk contact met de mentor en docenten van uw kind als dat nodig is. U bent kortom volledig op de hoogte van alle zaken die op school spelen en van de vorderingen van uw kind.

Daarnaast prijzen wij ons zeer gelukkig met het feit dat een behoorlijk aantal ouders met ons willen meedenken om de school verder te verbeteren. Hieronder ziet u hoe u hierin kunt participeren. Als u interesse heeft kunt u een mail sturen naar info@amstelveencollege.nl.

Bestuur: Het AC kent een bestuurder als bevoegd gezag van de school. Op de bestuurder wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht. Onderwerpen als missie en visie, openbare identiteit en financiële huishouding komen aan de orde in de RvT. De RvT heeft 6 leden, 3 leden worden benoemd op bindende voordracht van de MR en de oudergeleding in de MR.

Medezeggenschaps Raad (MR): De MR kent een betrokken en kritische oudergeleding. Vrijwel alle belangrijke onderwerpen waarover besluiten genomen moeten worden vragen om een advies of instemming van de MR. U vergadert zes maal per jaar. Uw gesprekspartner namens de schoolleiding is de rector.

Ouderraad: De ouderraad spreekt drie maal per jaar met de rector over schoolbrede onderwerpen zoals communicatie tussen ouders en school en de gezonde school.

Ouder Contact Commissie: De school kent meerdere ouder contact commissies. Er is er één voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. U gaat in gesprek met de afdelingsmanagers van uw kind en onderzoekt samen hoe de afdeling nog beter zou kunnen lopen.

Klankbordgroep ACe: Het ACe-gymnasium is een gymnasium voor breed getalenteerde en hoogbegaafde leerlingen. Een nieuw onderwijsconcept waar ouders, leerlingen en docenten met gepaste trots naar kijken. Samen met de Afdelingsmanager ACe onderzoekt u hoe deze mooie vorm van onderwijs nog mooier worden kan.

School en thuis

rooster, cijfers en absenten

Bekijk thuis:

  • of het rooster van vandaag aangepast is,
  • wat de laatst behaalde cijfers zijn
  • hoe vaak uw kind afwezig geweest is.

Al deze informatie is maar een paar muisklikken weg. Als leerling of ouder van het AC heeft u eigen toegang tot uw roosterinformatie, de cijfers of de absenties.

contACt

Zes maal per jaar verschijnt ons e-bulletin ContACt. Het ContACt staat vol met nieuws, met leuke, maar soms ook met droevige zaken die in en rondom onze school gebeurd zijn. U ontvangt een link naar ons ContACt in uw mailbox. Als u het ContACt even “scant”, of uitgebreid leest natuurlijk, bent u weer helemaal op de hoogte.

digitale leeromgeving

Leerlingen onderhouden contact met hun docenten in de digitale leeromgeving. Daar kan huiswerk worden opgehaald, werk worden ingeleverd. Ook kunnen leerlingen en docenten in die omgeving met elkaar emailen. Voor ouders is het ouderportaal daarvoor de omgeving.

School en thuis
School en thuis